Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Hukuksal Boyut | İmar Planlarının İptali İçin Yönetsel Yargıya Başvurma

İmar Planlarının İptali İçin Yönetsel Yargıya Başvurma

Yönetimin düzenleyici işlemlerinden biri olan imar planının iptali için, imar planının son duyuru gününü izleyen günden başlayarak altmış günlük süre içinde yönetsel yargı yoluna başvurulabilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, yönetsel yargıya başvurulmadan önce, işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi ya da yeni bir işlem yapılması üst yönetim biriminden, üst yönetim birimi yoksa işlemi yapan yönetim biriminden, yönetsel yargıya başvurma süresi içinde ilgililerce istenebilir. Yönetime yapılan bu başvuru, işlemeye başlamış olan yönetsel yargıya başvurma süresini durdurur. Yönetimce altmış gün içinde bir yanıt verilmezse istek geri çevrilmiş sayılır. İsteğin geri çevrilmesi ya da geri çevrilmiş sayılması durumunda yargı yoluna başvurma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma gününe değin geçmiş günler de altmış günlük süreden düşülür. 2577 sayılı Yasa’nın 7/4. maddesinde de; Duyurusu gereken düzenleyici işlemlerde yönetsel yargıya başvurma süresi, duyuru gününü izleyen günden başlar. Ancak, bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem ya da uygulanan işlem ya da ikisine karşı birlikte yönetsel yargıya başvurabilirler. denilmektedir.

Buna göre, imar planlarına karşı son duyuru gününü izleyen günden başlayarak altmış gün içinde yönetsel yargıya başvurulmamışsa ya da yönetsel yargıya başvurulmuş ve süre yönünden başvuru geçersiz sayılmışsa, imar planlarının uygulama işlemlerinden olan yapı ruhsatı verilme işlemiyle birlikte; imar planı, yapı ruhsatı ya da imar planı ile yapı ruhsatı birlikte yönetsel yargılamaya konu edilebilirler. Danıştay 6. Dairesi’nin 18.04.2002 gün, E: 2001/1439, K: 2002/2449 sayılı kararı uyarınca, imar durum belgeleri de, imar planı ve imar yönetmeliği ile ilgili bilgi veren, yapılaşma aşamasında yapı ruhsatına eklenecek projelerin düzenlenmesine dayanak alınarak imar planına uygunluğu sağlayan, yönetsel yargılamaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemlerdendir. Bu nedenle, yapı ruhsatı verilme işleminde olduğu gibi imar durum belgesi verilme işlemi de yönetsel yargılama konusu yapılabilir.

İmar planlarının iptali için yönetsel yargıya başvurmanın başka bir yolu da, önce imar planının değiştirilmesi için ilgili yönetimden istemde bulunmak ve istemin geri çevrilmesi ya da geri çevrilmiş sayılması durumunda da, bu geri çevirme işlemine karşı altmış gün içinde yargı yoluna başvurarak, istemin özünün incelemeye alınmasını sağlamaktır. Danıştay 6. Dairesi’nin 16.12.1997 gün, E: 1997/344, K: 1997/5890 sayılı kararına göre de, böyle bir davada istemin özünün incelenmesi gerekmektedir. Böylece istemin özünün incelenmesi ve imar planının iptal edilmesi sağlanabilir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.