Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Hukuksal Boyut | Üst Ölçek İmar Planlarının İptalinin Alt Ölçek İmar Planlarına Etkisi

Üst Ölçek İmar Planlarının İptalinin Alt Ölçek İmar Planlarına Etkisi

Üst ölçekli bir plan mahkemece iptal edildiğinde, duruma göre alt ölçekli planlarda bir değişiklik yapılması ya da alt ölçekli planların tümüyle yürürlükten kaldırılması, ilgili yönetim birimince belirlenmesi geren bir konudur.

Danıştay 1. Dairesi’nin 05.02.2007 gün ve E: 2006/765, K: 2007/79 sayılı kararında; 3194 sayılı İmar Kanunu düzenlemeleri uyarınca imar planları arasında sıradüzen (hiyerarşik) bir ilişki olması nedeniyle alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması gerekmektedir. Bu ilke göz önüne alındığında üst ölçekli bir planın mahkemece iptal edilmesi durumunda iptal gerekçesine uygun olarak alt ölçekli planlarda da bir değişiklik yapılması ya da alt ölçekli planların tümüyle yürürlükten kaldırılması, plan yapımına ilişkin ilkelere uygun olarak, ilgili yönetim birimince belir­lenmesi gereken bir konudur. Gerekli görülüyorsa ilgili yönetim birimi alt ölçek­li planları da yürürlükten kaldırarak, bu planlarda yargı kararlarının gereklerine ve plan yapımı ilkelerine uygun düzeltme (revizyon) yapabilecektir. Mahkemelerin imar planları için parsel ölçeğinde verdiği iptal ya da yürütmenin durdurulması kararları, imar planının tümünün yürürlüğünü durdurmayacak ya da planın tümünün iptali sonucunu doğurmayacaktır. Mahkeme kararının gerekçesi doğrultusunda, kamu yararı ve planlama ilkeleri açısından ilgili yönetim birimince yapılacak değerlendirme sonucunda, planın iptal edilen bölümlerinde düzeltme yapılabilecektir. denilmektedir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.