Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Parselasyon Planı ve Özel Parselasyon Planı

Parselasyon Planı

Yasal düzenlemelere ve imar planına uygun olan yapılaşmayı olanaklı kılmak ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçişini sağlamak amacıyla düzenlenen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve imar parsellerinin tapu kütüğüne yazım işlemlerine taban oluşturan plandır.

İmar Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca; imar planlarına uygun olarak yapılan parselasyon planları, belediye ve komşu alanları içinde belediye encümeni, dışında ise il özel yönetiminin onayından sonra yürürlüğe girerler. Bu parselasyon planları bir ay süreyle ilgili yönetimlerde askıya çıkarılırlar. Ayrıca alışılagelen araçlarla duyurulurlar ve bir aylık sürenin sonunda kesinleşirler. Kesinleşen parselasyon planları, ilgili taşınmazların tapu kütüklerine yazılmak üzere tapu yönetimine gönderilir. Tapu yönetimleri, ilgililerin uygun görüp görmemelerini aramaksızın, tapu kütüklerini bu parselasyon planlarına göre düzenler.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 12. fıkrasına göre; bir parselin bulunduğu imar adasına ilişkin parselasyon planı yapılıp belediye encümenince onaylanarak tapuya yazımı yapılmadan, o adadaki hiçbir parsele yapı ruhsatı verilemez. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 1. fıkrasında; parselasyon planına göre bağımsız yapı yapılmasına uygun ve tapuya yazımı yapılmış imar parseli oluşması ve de mülkiyet değişikliği olmaması durumunda yapı ruhsatı verilebilmesi için, parselasyon planının tümünün tapuya yazımının yapılmasını beklemeye gerek olmadığı belirtilmiştir.

Özel Parselasyon Planı

Noterlerce düzenlenen ya da kişilerin kendi aralarında düzenleyip köy muhtarlıklarına onaylattıkları pay satış belgelerine, bilirkişi ya da tanıklara dayanılarak elbirliği mülkiyetine konu oldukları belirlenen ya da miras yoluyla elbirliği mülkiyetine konu olan taşınmazların kullanım durumlarını gösteren parselasyon planlarıdır. Başka bir deyişle, var olan ortak mülkiyet ve eylemsel kullanım durumu tapu kütüğünde gösterilmemiş taşınmazların ortaklarının elmenlik (zilyetlik) ve kullanım durumunu gösteren ve resmi niteliği bulunmayan belgelerdir. Tapu kütüğüne yazılı ya da yazılı olmayan taşınmazlar için, 3290 sayılı “24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun”un 07.06.1986 günü yürürlüğe girmesinden öncesi için geçerli bir durumdur. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre; 07.06.1986 gününden başlayarak, miras yoluyla geçen, 3194 sayılı Yasa düzenlemelerine uyarınca Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde ortaklandırılan (şüyulandırılan), tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacıyla yapılan ortaklandırmalar ile icra yoluyla satılanlar dışında, imar planı olmayan yerlerde yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri paylara ayıracak özel parselasyon planları ve satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.