Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Geçici (Muvakkat) Yapı

Geçici (Muvakkat) Yapı

Geçici yapı konusu, 6785 sayılı eski İmar Kanunu’nun 11. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 33. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yasalara göre, imar planı kapsamına alınmış olup da, yapı ruhsatı almak için başvuruda bulunulduğu güne değin imar programı kapsamına alınmamış yerlerden; imar planına göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan ya da imar düzenlemesi yapılmaksızın olağan koşullarda yapı ruhsatı verilemeyen ya da genel hizmetler için ayrılmış ve üzerinde imar yönetmeliği ilkelerine uygun yapı yapılması olanaklı parsellerde, sahiplerinin yazılı istemleri üzerine belediye encümeni kararıyla, imar planı uygulamasına değin, geçici yapıya olur verilir. Uygulama imar planının uygulamasının yapılamaması durumunda 10 yıllık süre, plan uygulanıncaya değin kendiliğinden uzar.

Bu gibi durumlarda verilecek sürenin on yıl olması, yapı ruhsatı verilmezden önce, belediye encümeni kararının gün ve sayısının, on yıllık süre için geçici yapı olduğunun, gerekli ölçü ve koşullarla birlikte, tapu kütüğüne yazımının yapılması gereklidir. Geçicilik süresi tapu kütüğüne yazım yapıldığı günden başlar.

İmar planı uygulamasına geçildiğinde geçici yapılar yıktırılır. On yıllık geçicilik süresi dolduktan sonra yıktırılan yapılar karşılığında, sahibine bir ödeme yapılmaz. On yıl dolmadan yıktırılması ya da kamulaştırma durumunda, geçici yapının Kamulaştırma Kanunu’na göre belirlenecek değeri, sahibine ödenir.

(!)     Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 61. Maddesi: Uygulama imar planlarına göre tümü ya da bir bölümü genel hizmetlere denk gelen yerler ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi düzenlemeleri uygulanmadan olağan koşullarda yapı yapılmasına olur verilmeyen genel hizmetlere ayrılmış taşınmazlara, başvuru gününde beş yıllık imar programı kapsamında bulunmamaları koşuluyla, kamunun eline geçişi sağlanıncaya değin, geçici yapı oluru verilebilir. İmar planlarında bulunup da, plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan yerlerdeki taşınmazlara da, başvuru gününde beş yıllık imar programı kapsamında bulunmamaları koşuluyla, geçici yapı oluru verilebilir. İmar yoluna çıkışı bulunmayan ve komşu parsellerin yapılaşmış olması nedeniyle birleştirme (tevhit) olanağı kalmayan parsellerde yükümleme (irtifak) hakkı ile imar yoluna geçiş hakkı elde edilmiş olması koşuluyla; geçici yapı yapılabilir. Ancak, bitişiğinde yapılaşmamış parsellerle birleştirilmesi (tevhidi) olanaklı olan parsellerden hiçbirine, öteki parsellerden biri ile birleştirilerek yola cephe kazandırılmadıkça, geçici yapı oluru verilmez. İmar planlarıyla ya da afet nedeniyle yapı yapılması yasaklanan alanlarda geçici yapı yapılmasına olur verilmez. İmar planı ile kapanan yollarda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri uygulanamadığında ve yapı yapılmasına uygun bir durum elde edilemediğinde, kamulaştırma yapılıncaya değin geçici yapılar sahiplerince olduğu gibi kullanılır.

Geçici yapı oluru, ilgili yönetim biriminin encümeni kararıyla verilir. Geçici yapıların, imar planına ve bulunduğu bölgenin özelliklerine göre hangi amaçla kullanılabileceği ilgili yönetim biriminin encümenince belirlenir. Geçici yapının süresi sonunda ya da imar planı uygulandığında ilgili yönetim birimince bildirilmesinden başlayarak bir ay içerisinde yıkılacağı ve amacının dışında kullanılmayacağı, hiçbir hak isteminde bulunulmayacağı konularını içeren noter onaylı yüklenim belgesi (taahhütname) ilgili yönetim birimine verilmeden geçici yapı ruhsatı düzenlenmez. Geçici yapı ruhsatı verilmeden önce; ilgili yönetim biriminin encümeni kararının gün ve sayısının, geçicilik süresinin, kullanım amacı ve gerekli yapılaşma bilgileri ile birlikte, tapu kütüğüne yazımının yapılması gereklidir. Geçici yapı olurları en çok 10 yıllık süre için verilir. Geçicilik süresi tapu kütüğüne yazım yapıldığı günden başlar. Uygulama imar planının uygulamasının yapılamaması durumunda 10 yıllık süre, plan uygulanıncaya değin kendiliğinden uzar.

Geçici yapıların olabildiğince sökülebilir yapı gereçlerinden ve sökülmeye uygun bir düzenekle yapılması gerekir. Geçici yapı doğal zeminden kotlandırılır ve bodrum katı olamaz. Toplam yapı inşaat alanı 250 m2’den, kat sayısı 2’den ve bina yüksekliği 7,50 metreden çok olamaz. Yapı tamamlandığında geçici yapı kullanma izin belgesi alınarak kullanılır. Yasal süresi içinde sahibince yıkılıp kaldırılmayan geçici yapılar ilgili yönetim birimince yıkılarak kaldırılır ve yıkım giderleri % 20 çoğuyla yapı sahibinden alınır.

Kamulaştırılmasının gerekli olmasına karşın kamulaştırma kararı alınmayan, uygulama imar planına göre üzerinde yapı yapılması olanaklı olan taşınmazlarda, sahibinin istemi üzerine ilgili yatırımcı kamu kuruluşunun oluru ve projelerle ilgili uygun görüşü alınarak özel tesis olarak işletilmek üzere yürürlükteki imar planının yapılaşma ve kullanım kararlarına uygun yapı yapılabilir. Planda yönetsel tesis alanı, kamu kurumu, kamu bina ya da tesisler alanı olarak belirlenen alanlarda, büro ve hizmet binası yapılabilir. Bu durumda yukarıda belirtilen yapı inşaat alanı, kat sayısı ve bina yüksekliği ile ilgili kısıtlamalar aşılabilir. Ancak, bu yapılarda kat yükümlemesi (irtifakı) ve kat mülkiyeti oluşturulamaz. Bu alanlar kamulaştırılırken üzerindeki yapılarla birlikte kamulaştırma yapılarak hizmetin kesintisiz sürdürülmesi sağlanır.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.